Dezinformacje na temat Medziugorja

Medziugorje – ołtarz polowy

DEZINFORMACJE NA TEMAT MEDZIUGORJA

Na stronach internetowych ChristNet.cz opublikowano de­zin­formujące dokumenty doty­czą­­ce Medziugorja. Zarzuty w nich zawarte były przed wielu laty (10 kwietnia 1991) oficjalnie uznane za bezprzedmiotowe przez Jugosłowiańską konferencję biskupią. Niestety, wiele osób, z niewiedzy lub uprzedzenia, nadal rozprowadza te materiały jako oficjalne stanowisko Kościoła w tej sprawie.
W większości chodzi o informacje szerzone przez biskupa Żanicia w latach 1981-1985. Dla mniej zo­rientowanych czytelników przy­taczamy podstawowe fakty służące objaśnieniu tego problemu.
Biskup Żanić, do którego diecezji należy parafia Medziugorje, wkrótce po rozpoczęciu objawień, otrzymał pierwsze informacje na ich temat. Rozwiązanie tego rodzaju spraw le­­ży zawsze w gestii miejscowego bis­kupa.
Kiedy komunistyczne władze oskarżyły Kościół o oszustwo, bis­kup Żanić na podstawie własnego śledztwa zaczął głosić (na przykład podczas wizyty w Medziugorju 25.07.1981) oraz poświadczać pisem­nie (16.08.1981- artykuł w „Glas Koncila”, 1.09.1981 – list do prezydenta), że dzieci, które miały dostąpić objawienia, nie kłamią. Co więcej, chciał natychmiast, je­sz­cze w czasie ich trwania, ogłosić prawdziwość objawień.
Po trzech miesiącach doszło jednak do sporów pomiędzy biskupem a zakonem franciszkanów (ale nie z franciszkanami z Medziugorja), które spowodowały, że biskup nabrał uprzedzeń w kwestii objawień. Zaczął rozgłaszać, że objawienia są dziełem diabła. Na zarzuty te odpowiedział o. prof. Rupcić stwierdzeniem, że to nie jest możliwe, ponieważ oznaczałoby to, że diabeł się nawrócił. Wcześniej przecież kusił: Nie módlcie się, nie wierzcie, nie chodźcie na Mszę, nie nawracajcie się, nie spo­wiadajcie się, nie chodźcie na adorację, kradnijcie, kłóćcie się, rozwódźcie się. A w Medziugorju mówi: Módlcie się, wierzcie, chodźcie na Mszę św., nawracajcie się, gódźcie się, nie bierzcie rozwodów. Byłby to największy cud na świecie.
Następnie biskup Żanić zaczął twierdzić, że chodzi tu o halucynacje. Ale halucynacje z konkretną treścią może mieć tylko jeden człowiek, a nie sześcioro. Psychiatria nie wie nic o kolektywnych halucynacjach.
Kiedy również to wyjaśnienie nie przyniosło skutku, biskup zaczął gromadzić przeróżne oszczerstwa i wypaczone informacje i wyciągać z nich daleko idące wnioski. Następnie, dnia 2 czerwca 1982 r. złożył wizytę papieżowi Janowi Pawłowi II i oznajmił mu, że zdecydował się ogłosić objawienia jako fałszywe. Wysłuchawszy go uważnie papież zauważył, że podstawą jego opinii są domysły nie poparte dowodami. Poradził, aby kontynuował badania, biskup mu to obiecał. Jednak, swojej złożonej z czterech członków komisji, nakazał zbierać dowody potwierdzające fałszywość objawień, a nie zajmować się badaniem „wi­dzących” i przebiegiem zjawisk (jak poświadczył dr Iwan Dugandzić, członek komisji).
Biskup nadal zbierał najróżniejsze przypuszczenia i domysły; udało mu się je opublikować w „L’Osservatore Romano” i w piśmie „La Croix” w listopadzie oraz w grudniu 1984.
W tej sytuacji arcybiskup Franić, przewodniczący komisji teologicznej przy Jugosłowiańskiej konferencji biskupiej, złożył w Watykanie, 29.01.1985, skargę na biskupa Żanicia. Kongregacja Nauki Wiary, na czele której stał kard. Ratzinger stwierdziła, że skarga jest uzasadniona i w kwietniu 1985 pozbawiła biskupa Żanicia prawa do decydowania o ocenie wydarzeń w Medziugorju. Następnie zażądała przekazania dokumentacji, do czego doszło w Watykanie, 15.05.1985 r.

Kard. Kuharić

Z inicjatywy Watykanu kar­dynał Kuharić, przewodniczący Ju­gosłowiańskiej konferencji bis­kupiej, utworzył nową komisję przy konferencji, w której biskup Żanić był tylko jednym z członków.
Konferencja Episkopatu, ut­wo­rzyła komisję złożoną z czter­na­stu członków, która zajęła się ponownie wspomnianymi domysłami i oszczerstwami, a 10 kwietnia 1991 r. oficjalnie ogłosiła ich bez­przedmiotowość dla problemu praw­dziwości objawienia.
Wobec tego, opinię biskupa Ża­nicia należy rozumieć jako pry­watne stanowisko, bo oficjalnie Kościół nie potwierdził jego wniosków. Dnia 15.08.1993 kardynał Kuharić opublikował w piśmie „Glas koncila” – oficjalnym piśmie Konferencji Epi­skopatu – oświadczenie przy­znające Medziugorju status miejsca pielgrzymkowego.
Znane są dwa wydarzenia, któ­re wywarły znaczny wpływ na opi­nię biskupa Żanicia. Pierwsze z nich dotyczyło przekazywania fran­ciszkańskich parafii księżom diecezjalnym. W minionych wiekach bowiem, podczas prześladowań w Bośni i Hercegowinie pozostali tylko mnisi franciszkańscy. Na podstawie umowy z roku 1975 franciszkanie mieli przekazywać niektóre parafie pod zarząd diecezji. Biskup Żanić chciał przyśpieszyć i rozszerzyć ten proces, napotkał jednak prze­de wszystkim opór wiernych przy­wią­zanych do franciszkańskich ducho­wnych.
Drugą przyczyną był przewlekły spór z dwoma franciszkanami z Mostaru, którzy zakwestionowali prawidłowość postępowania biskupa w pewnej sprawie. Biskup Żanić zakazał im 7.02.1983 r. wykonywania posługi kapłańskiej. Obaj zwrócili się, poprzez Vickę, do Maryi Panny, która powiedziała, że są niewinni. 10 lat później potwierdził to również sąd Stolicy Apostolskiej w Rzymie, który dnia 27.03.1993 (nr sprawy 17907/86) konstatował, że franciszkanie nie dopuścili się żadnego przewinienia, natomiast biskup Żanić działał w sprzeczności z prawem kanonicznym.
Kiedy biskup Żanić zaczął pub­licznie, na łamach prasy katolickiej, propagować swoje domysły, oficjal­nie interweniowali biskup Franić oraz Watykan, ale do biskupa napisał list także jeden z najlepszych specjalistów od mistyki, kardynał Hans Urs von Balthasar:

Hans Urs von Balthasar

„Szanowny Panie, wysłał Pan w świat tak smutne dokumenty! Byłem głęboko dotknięty, kiedy ujrzałem, jak bardzo była znieważona godność biskupia. Zamiast cierpliwie czekać, grzmi Pan i strzela błyskawicami ni­czym Jowisz, oczerniając godne szacunku i niewinne osoby, które zasługują na Pana względy i ochro­nę. Ciągle na nowo powtarza Pan oskarżenia, które już 100 razy oba­lono. Mam nadzieję, że naprawdę modli się Pan do Boga i Jego Matki, aby doprowadzili ten smutny dramat, obdarzony zarazem tak wielkim zna­czeniem, do takiego końca, któ­ry przyniósłby korzyść całemu Koś­ciołowi. Niech się Pan przyłączy do tych, którzy tak żarliwie modlą się w Medziugorju.
12.12.1984
…Pozostaję w Panu, Hans Urs von Balthasar.“

Wnioski

Zarzuty przedstawione przeciwko objawieniom Kościół oficjalnie uzna­je za bezprzedmiotowe (10 kwietnia 1991). W ten sposób otworzył mo­ż­liwość uznania prawdziwości ob­jawień. Jednak komisja, któ­ra się zajęła problemem ich nad­przy­rodzonego charakteru, zakończyła swe badania w Watykanie i nadal czekamy na ofi­cjalne wnioski.
Wszystkie komisje lekarskie – z roku 1982 (prof. Stopar), 1984 (grupa z Francji), 1985 (komisja z Włoch) oraz z 1997 (międzynarodowy zespół lekarski) stwierdziły, że „widzący” są z punktu widzenia psychiatrii zu­pełnie zdrowi, a objawienia nie można wyjaśnić w żaden naturalny sposób. Podobnie rzecz się ma z niektórymi przypadkami uzdrowień.
W samym Medziugorju nigdy nie było problemów z księżmi. Podobnie jest i dziś. Zawsze spełniali zarządzenia miejscowego biskupa i prowincjała zakonu. Przyznał to publicznie, dnia 14.06.2001 nawet biskup Perić, który co prawda nie wierzy w objawienia, ale głównie dlatego, że taką opinię przejął od biskupa Żanicia. Sam w czasie objawień żył przez 10 lat za granicą a po objęciu funkcji biskupa nie powołał żadnej komisji do ich badania. Ani razu nie spotkał się też z widzącymi.
W Medziugorju, codziennie od początku objawień, panuje pokój i radość a ludzie otrzymują tam wielkie łaski od Boga. Nikogo się do pielgrzymek nie zmusza, nikt ich również nie zakazuje. Po­nieważ przeciwnicy objawienia cią­gle rozprowadzali informacje o tym, że do Medziugorja nie wolno jeździć, musiał się w tej sprawie wypowiedzieć rzecznik prasowy Watykanu dr Navarro-Vals. Dla „Catholic News Service” („The Universe, 1.09.1996) powiedział:
“Nie możemy twierdzić, że nie wolno jeździć do Medziugorje… Każdy może tam pojechać, kiedykolwiek będzie miał ochotę. W sytuacji, gdy udają się tam wierni katoliccy, mają prawo do asysty duchownego. Dlatego Kościół nie zakazuje księżom, aby towarzyszyli pielgrzymkom zorganizowanym przez świeckich…”

Msza św. w Medziugorju

Wypróbowane kościelne zasady nakładają na pielgrzymki tylko jedno ograniczenie: nie mogą one mieć oficjalnego, uroczystego charakteru. Częste zwykłe pielgrzymki są na­tomiast jednym z niezbędnych warunków uznania prawdziwości objawienia. Na stronie http://www.medjugorje.hr podawane są comiesięczne statystyki. Np. w roku 2001odwiedził Medziugorje 1 kardynał, 14 arcybiskupów i biskupów. Msze święte koncelebrowało łącznie 27.322 księży, a w ciągu całego roku rozdano 1.640.000 Komunii św. „Widzący” prowadzą uporządkowane życie chrześcijańskie i rodzinne.

Dr. Ing. František Mráček, CSc.
Znaleziono na stronie: www.verite.cz