O. Ignaz Domej o swoim powołaniu

O. Ignaz Domej

Uczestnik XX Międzynarodowych Rekolekcji dla Kapłanów, ojciec Ignaz Domej z Austrii, opowiada o swoim doświadczeniu nawrócenia w Medziugorju oraz drodze do Boga.

MIŁOŚĆ JEST ŹRÓDŁEM I ODPOWIEDZIĄ

Ojciec jezuita Ivan Ike Mandurić przypomniał nam, uczestnikom XX Międzynarodowych Rekolekcji dla Kapłanów w Medziugorju, że musimy pamiętać o miłości Boga do każdego z nas. Mi osobiście jego słowa przypomniały historię mojego nawrócenia 32 lata temu.
Doświadczenie miłości Boga, przeżyte podczas trwania objawienia, stało się dla mnie inspiracją do nawrócenia i źródłem pragnienia oddania samego siebie w życiu zakonnym. Bóg jest tym, który nie ustaje w kochaniu i dawaniu nam Siebie. Ponadto ojciec wspomniał o tym, że to dawanie jest zasadą życia. Obdarowywanie ma stać na pierwszym miejscu w moim życiu, jeśli chcę naprawdę żyć. Także Matka Boża prosi nas, abyśmy kochali i dawali, ponieważ miłość daje nam życie. Z miłości i dla miłości zostaliśmy stworzeni.
W istotę Boga wpisane jest nieustanne dawanie, dlatego Bóg jest źródłem nieustającej radości. Radością jest przebywać z tym, którego się kocha, dlatego Matka Boża prosi nas o nieustawanie w modlitwie. Poprzez nią ćwiczymy w sobie postawę ciągłej uważności na Obecność Boga i wszystko przeżywamy z Nim. Jesteśmy w Nim, a On w nas. Jak powiedział Jezus: Królestwo Boże jest pośród was. Nie od czasu od czasu, lecz ciągle. Miłość dąży do ciągłego przebywania z tym, którego kocha. Z kolei świat pragnie nas przekonać, że czas dzieli się na okresy przeznaczone tylko dla mnie i przestrzeń daną Bogu. Miłość posługuje się inną logiką.
Ojciec Mandurić przedstawił nam również doświadczenie założyciela swojego zakonu, św. Ignacego z Loyoli. Miłość polega na tym, że jestem zaproszony do współdziałania z Bogiem we wszystkim, co należy do Niego: na ziemi i na niebie. Pragnie, abym czynnie włączył się do budowania nowego świata razem z Nim.
Miłość stanowi odpowiedź na pytanie, do kogo przynależę. Należę do Boga, a On należy do mnie. Z Niego powstałem, dlatego należę do Nieba, a Niebo do mnie.
Uświadomienie sobie wzajemnej przynależności rozumianej w Duchu Bożej Miłości zbudowała z nas, uczestników rekolekcji pochodzących z 23 krajów, autentyczną wspólnotę. Na przykład, kapłani z Chin są jedno z nami, należą do nas w porządku miłości, a my do nich. Przynależymy do siebie według więzów miłości w Bogu.

Przekład z niem.: s. Alicja B. Tekst z Medjugorje. Gebetsaktion Maria Koenigin des Friedens, Vox Domini 1/2015, str. 7